Tag: ngành công nghiệp

Liên kết chuỗi dệt may, đi từ đâu?

Ông Trường cho rằng có một số động lực để liên kết chuỗi, đó là doanh nghiệp may mặc và doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu sở hữu cổ phần của nhau; nếu không thì phải tạo được sự tin tưởng, lòng trung thành và có những thỏa thuận về giảm giá, mua lại ...